Regulamin Udostępniania Danych z ZSI UNISOFT

Dokument określa zasady udostępniania danych z ZSI Unisoft autorstwa Unisoft Sp. z o.o.  z siedzibą w Gdyni, ul. Pułaskiego 8, (KRS 0000140627, REGON 008046770, NIP 5860103541) w przedsiębiorstwach, w których równolegle użytkowane jest inne oprogramowanie, wymagające dla realizacji swych zadań dostępu do danych ZSI Unisoft.

 1. Słownik pojęć
  1. Zamawiający – podmiot gospodarczy, licencjobiorca wykorzystujący (lub przystępujący do wykorzystywania) oprogramowania ZSI Unisoft, które w ramach swej logiki biznesowej zapewnia lub zapewniać będzie dane w formie elektronicznej, na potrzeby oprogramowania innych dostawców.
  2. Partner – podmiot dostarczający Zamawiającemu oprogramowanie, które wykorzystuje dane ZSI Unisoft w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych Zamawiającego. Partner dysponuje odpowiednią wiedzą i tytułem prawnym do przeprowadzania zmian w parametryzacji, modyfikacji logiki aplikacyjnej oraz innych czynności, dostosowujących dostarczane przez siebie oprogramowanie do potrzeb Zamawiającego, szczególnie w obszarze pozyskiwania danych z ZSI koniecznych do osiągnięcia współdziałania.
  3. Dostawca - Unisoft Sp. z o.o., producent, właściciel i dysponent praw autorskich do ZSI Unisoft – autorskiego oprogramowania klasy ERP, które w ramach swoich funkcjonalności udostępnia Partnerowi, w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych Zamawiającego celem osiągnięcia niezbędnego współdziałania.
  4. Dane - informacje administrowane przez Zamawiającego, a przetwarzane za pomocą oprogramowania ZSI Unisoft. Dla potrzeb niniejszego dokumentu Dane dotyczą jedynie informacji w zakresie niezbędnym do osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego Partnera z ZSI Unisoft.
  5. Projekt Integracyjny – całokształt przedsięwzięć organizacyjno – technologicznych, zmierzających do zapewnienia oczekiwanego udostępnienia i przepływu Danych pomiędzy ZSI Unisoft a Partnerem, począwszy od powzięcia decyzji o potrzebie przekazywania danych, poprzez projekt i implementację, aż do końca okresu zaangażowania ZSI Unisoft w przepływ Danych do Partnera.
  6. Obszar – część składowa Projektu Integracyjnego, odpowiedzialna za udostępnianie Danych o obiektach tego samego rodzaju, charakteryzujących się tymi samymi atrybutami, podlegających tym samym operacjom oraz wchodzącym w takie same relacje z innymi obiektami (np. odczyty, kontrahenci, urządzenia pomiarowe, zlecenia, itp.)
  7. Prawo autorskie - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).
 2. Uwarunkowania formalne
  1. Udostępnianie danych wymaga złożenia zlecenia przez Zamawiającego.
  2. O ile osobnym porozumieniem nie uzgodniono inaczej, ilość Obszarów i zakres udostępnianych danych oraz użyte środki techniczne i technologie wyznacza się stosownie do regulacji art. 75 ust. 2 pkt. 2 i 3 oraz ust. 3 Prawa autorskiego.
  3. Informacje dotyczące Obszaru stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Dostawcy. Udostępnienie ich w ramach Projektu Integracyjnego odbywa się z zastrzeżeniem ich poufności i pod warunkiem odebrania przez Zamawiającego zobowiązania Partnera do utrzymania poufności danych oraz uszanowania tajemnicy przedsiębiorstwa Dostawcy zgodnie z zapisami niniejszego dokumentu.
  4. Zabronione jest korzystanie z wyników Projektu Integracyjnego w jakikolwiek inny sposób, niż w celu osiągnięcia współdziałania ZSI Unisoft i niezależnie stworzonego programu komputerowego Partnera. W szczególności powielanie widoków, czy przenoszenie wyników Projektu Integracyjnego lub jakiekolwiek ich wykorzystanie z udziałem lub wobec osób trzecich, stanowi naruszenie zakazów ustawowych zawartych w regulacji o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Niezależnie, działanie takie, jako przejaw pozaumownej eksploatacji utworu, stanowić może naruszenie praw autorskich Dostawcy.
  5. Powyższe dotyczy odpowiednio wszelkich informacji dotyczących ZSI Unisoft obejmujących:
   1. strukturę informacyjną ZSI, tj. sposób, w jaki tabele bazy danych odwzorowują obiekty przestrzeni biznesowej, struktury tabel bazy danych, wzajemne powiązania pomiędzy nimi, itp. informacje technologiczne,
   2. zapisane w bazie danych tzw. procedury osadzone, zawierające sposób przetwarzania danych,
   3. definicje wskazujące na sposób przygotowania raportów i sprawozdań, przygotowane z użyciem wewnętrznego narzędzia do tworzenia raportów, przy czym należy podkreślić, że wyemitowane na ich podstawie raporty i zestawienia nie podlegają ochronie,
   4. informacje prezentujące architekturę i sposób budowy ZSI, rozumianą jako techniczne metody aktualizacji jego wersji, reguły jego uruchamiania, podziału na pliki wykonywalne oraz biblioteki, reguły definiowania uprawnień, zasady budowy interfejsów oraz organizacji współpracy z produktami innych dostawców.
  6. Zabrania się udostępniania osobom postronnym (w tym Partnerowi) środków uwierzytelniania dostępu do zasobów powierzanych przez Dostawcę.
  7. Dostawca oświadcza, iż zastosowane w ZSI Unisoft rozwiązania w zakresie gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych stanowią własność intelektualną Dostawcy. Zapisy licencji ZSI Unisoft stosuje się odpowiednio.
  8. Projekt Integracyjny musi zapewnić ochronę danych osobowych zgodnie z właściwymi przepisami oraz ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa Dostawcy.
 3. Uwarunkowania techniczne
  1. O ile osobnym porozumieniem nie uzgodniono inaczej, dostępne technologie udostępniania danych oraz ich struktura dla każdego z Obszarów obejmują: tabele, widoki bazy danych (rozumiane jako informacja poufna stanowiąca gotowy do wykorzystania wyciąg z Danych w oderwaniu od sposobu organizacji tych Danych), serwisy sieciowe lub pliki wymiany.
  2. Odczytanie udostępnionych danych leży całkowicie po stronie Partnera. Konieczne wydatki, związane np. z pozyskaniem niezbędnych technologii, obciążają Partnera.
 4. Uwarunkowania pozostałe
  1. Zabrania się:
   1. wykorzystania Danych do innych celów niż osiągnięcie współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego,
   2. przekazywania Danych innym osobom, chyba że jest to niezbędne do osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego,
   3. wykorzystania Danych do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu komputerowego o istotnie podobnej formie wyrażenia lub do innych czynności naruszających prawa autorskie.
  2. Zapewnienia Dostawcy:
   1. optymalizacja metod udostępniania danych,
   2. stabilność i niezmienności metod pozyskiwania danych, o ile nie zajdą okoliczności, uzasadniające ich modyfikację,
   3. zachowanie poufności w zakresie stosowanych przez Partnera rozwiązań technicznych oraz wszelkich innych informacji, dotyczących każdej ze stron, niedostępnych w przestrzeni publicznej.
  3. Naruszenie niniejszych warunków dostępu do danych ZSI Unisoft na szkodę Dostawcy może rodzić odpowiedzialność prawną w tym karną na mocy przepisów Prawa autorskiego, Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010).
Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj wiecęj »