Kodeks Etyki Biznesowej firmy UNISOFT Sp. z o.o. 

WSTĘP

Firma UNISOFT Sp. z o.o., od początku swojej działalności, zawsze kierowała się uczciwością, zasadami fair play oraz wewnętrznym kodeksem etycznym. Kształtował się on równolegle z rozwojem firmy, na podstawie nabywanego doświadczenia i praktyki firmy jako całości, a także jej poszczególnych pracowników. Zdecydowaliśmy, iż chcemy zasady te spisać i podać do szerszej wiadomości, tym samym zachęcając inne firmy do wdrożenia własnych kodeksów i kierowania się nimi w biznesie tak, aby osiąganie zysku nie było celem nadrzędnym i nie usprawiedliwiało działań nieetycznych i niezgodnych z literą prawa.

PODSTAWOWE WARTOŚCI FIRMY UNISOFT:

 • uczciwość -> zaufanie -> lojalność
 • promowanie pracy zespołowej i przejawów zaangażowania
 • przejrzystość działań
 • partnerstwo i wzajemny szacunek
 • współzawodnictwo zgodne
  z zasadami fair play
 • przestrzeganie prawa
 • ochrona informacji
 
 • ochrona środowiska
 • polityka równouprawnienia wobec pracowników
 • odpowiedzialność
 • rzetelność
 • prawidłowe wykorzystywanie zasobów finansowych
 • rozwój i doskonalenie
 • bezpieczeństwo pracy


OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA W ODNIESIENIU DO:

KLIENTÓW

 • najważniejszym celem naszej firmy jest produkcja oprogramowania, dostarczanie produktów i usług spełniających wymagania i potrzeby naszych Klientów tak, aby ich zadowolenie przyczyniało się do ich rozwoju, a także rozwoju naszej firmy i umacniania jej pozycji na rynku
 • chcemy, aby współpraca z nami przyczyniała się również do sukcesu gospodarczego naszych Klientów
 • chcemy, aby nasza firma kojarzona była z profesjonalizmem w produkcji, dostarczaniu i wdrażaniu narzędzi informatycznych oraz rzetelną i fachową obsługą na każdym etapie naszej działalności
 • staramy się dostosowywać zakres i technologię w realizowanych usługach do potrzeb technicznych i możliwości finansowych Klienta
 • aktualnych i potencjalnych klientów informujemy o swoich produktach i usługach w sposób rzetelny i uczciwy
 • ponosimy odpowiedzialność za produkty i usługi, a uzasadnione przypadki reklamacyjne staramy się realizować priorytetowo
 • swój produkt stale dostosowujemy do potrzeb naszych klientów - unowocześniamy go i dokładamy wszelkich starań, aby służył naszym klientom w jak najbardziej wydajny sposób
 • przestrzegamy zasad rzetelnego marketingu i reklamy
 • chronimy mienie i informacje powierzone nam przez klientów

PRACOWNIKÓW

 • wyznaczone przez firmę standardy etyczne obowiązują wszystkich pracowników bez względu na szczebel w hierarchii zawodowej
 • relacje między pracownikami mają opierać się na wzajemnym szacunku
 • od pracowników oczekujemy uczciwości i zaangażowania się w powierzone zadania oraz terminowości ich wykonania
 • pracownicy powinni dbać o dobrą reputację firmy w kontaktach z kontrahentami, dostawcami i klientami
 • każdy pracownik zobowiązany jest do realizacji założeń i celów firmy poprzez rzetelne wykonywanie swoich zadań
 • nie dopuszczamy dyskryminacji pracowników z powodu jakichkolwiek różnic czy niepełnosprawności
 • szanujemy godność i prywatność każdego z pracowników
 • dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy
 • prowadzimy otwartą politykę informacyjną i umożliwiamy pracownikom zgłaszanie uwag i wniosków
 • w miarę możliwości staramy się pomagać pracownikom w podnoszeniu kwalifikacji
 • jasno informujemy pracowników o zadaniach i obowiązkach związanych z ich stanowiskiem pracy
 • stosujemy politykę, która wszystkim stwarza równe szanse w zakresie rekrutacji, szkoleń, promocji, awansu
 • w pełni popieramy jednakowe traktowanie i wynagradzanie pracowników posiadających te same kwalifikacje zawodowe i doświadczenie oraz pracujących z podobnym zaangażowaniem
 • promujemy zachowania zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami dobrego wychowania i savoir vivre’u pomiędzy sobą wzajemnie i negujemy przeciwne zachowania
 • popieramy polubowne i oparte na mediacjach załatwianie sporów, zarówno pomiędzy pracownikami, jak i w relacji pracodawca-pracownik, jak również unikanie potencjalnych sporów i konfliktów interesów
 • każdy pracownik jest współodpowiedzialny za atmosferę w pracy, jakość wzajemnych relacji oraz ochronę majątku firmy
 • wszyscy zobowiązani są do efektywnego wykorzystywania zasobów firmy i podejmowania w tym celu odpowiednich działań
 • zobowiązujemy pracowników do świadczenia usług naszym klientom jedynie z pozycji osób zatrudnionych w naszej firmie oraz nie prowadzenia dodatkowej działalności gospodarczej, która byłaby konkurencyjną w stosunku do wykonywanej przez naszą firmę
 • zobowiązujemy kadrę menedżerską do informowania o przedmiocie prowadzonej dodatkowej działalności gospodarczej w celu uniknięcia konfliktu interesów
 • nie tolerujemy współpracy naszych pracowników z firmami konkurencyjnymi
 • nie zezwalamy pracownikom na przyjmowanie ani przekazywanie niedozwolonych korzyści

PARTNERÓW I DOSTAWCÓW

 • staramy się utrzymywać i rozwijać dobre relacje z naszymi kontrahentami, dostawcami i partnerami biznesowymi
 • przy wyborze towarów lub usług kierujemy się przede wszystkim kryteriami cenowymi i jakościowymi oraz optujemy za dopuszczeniem możliwie szerokiego wachlarza konkurencyjnych firm
 • wzajemne relacje opieramy na zaufaniu
 • przestrzegamy rzetelności w regulowaniu swoich zobowiązań

KONKURENCJI

 • stosujemy zasady współzawodnictwa fair play
 • nie uznajemy polityki utrudniania innym firmom dostępu do rynku
 • nie stosujemy nieuczciwej reklamy
 • staramy się rzetelnie i obiektywnie przedstawiać swoje osiągnięcia
 • nie podejmujemy działań, które miałyby na celu zdyskredytowanie naszych konkurentów
 • informacje odnośnie firm konkurencyjnych pozyskujemy z legalnych źródeł

SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I ŚRODOWISKA NATURALNEGO

 • staramy się, aby rozwój naszej firmy służył nie tylko naszym własnym celom i zamierzeniom, ale by niósł korzyści również innym (pomagamy w organizacji imprez kulturalnych, wspomagamy koncerty charytatywne, wspieramy inicjatywy lokalnych domów kultury i szkół tańca, itd.)
 • staramy się pogłębiać świadomość potrzeby ochrony środowiska wśród naszych pracowników i w zakresie naszej działalności prowadzimy działania mające na celu niwelowanie złego wpływu na środowisko, aby przyszłe pokolenia mogły żyć w czystym otoczeniu (prowadzimy zbiórkę makulatury, utylizujemy zużyte komponenty drukarek oraz świetlówki itp.)

Wszelkie działania pracowników oraz kadry menedżerskiej w firmie UNISOFT powinny opierać się o powyższe zasady etyki biznesowej. Wątpliwości co do zgodności określonych działań lub zachowań z zasadami zawartymi w niniejszym dokumencie należy w każdym przypadku zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu lub przedstawicielowi Zarządu firmy.

Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj wiecęj »